AMPA


Què és l'AMPA? - Associació de Mares i Pares d'Alumnes -

  • L’A.M.P.A. és una associació no lucrativa en la que treballen conjuntament les mares i els pares de l’escola.
  • Està reconeguda legalment en el Registre de les Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.
  • El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració entre pares i mares, direcció de l’escola i claustre.
  • És el principal interlocutor que tenen els Mestres i l’Equip Directiu per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
  • Permet als pares i mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.
  • Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.
  • Participa en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.

 

Les A.M.P.A. són associacions que vehiculen la participació de pares i mares en els centres educatius.


Com fer-se soci o sòcia de l'AMPA?

Si us voleu fer socis de l’AMPA cal que feu un ingrés de la quota anual que l’Assemblea General fixa cada curs. La quota és per unitat familiar i no per alumne. En el moment de l’ingrés heu d’indicar el nom del vostre fill/a i el curs.

 

Despatx OBERT als pares/mares:

Primer dilluns de cada mes de 16:00h a 17:00h.

e-MAIL: ampasjb@outlook.es