ACCIÓ EDUCATIVA


Educació integral

 • Desenvolupament de totes les dimensions de l’alumne/a, per arribar al màxim de les seves possibilitats.

 

Atenció a la diversitat

 • Educació personalitzada que dona especial importància a l’acció tutorial, servei d’orientació.
 • Apertura i formació en el respecte a la pluralitat ètnica, cultural i religiosa per a promoure la integració social.

 

Compromís social

 • Coneixement dels valors i contravalors d’aquesta societat plural.
 • Anàlisi de la realitat amb sentit crític.
 • Compromís per la justícia i promoció dels més necessitats, a través d’accions concretes.

Relacions properes i de col·laboració

 • Ambient educatiu fratern que suposa senzillesa, acollida, confiança i alegria.
 • L’aprenentatge cooperatiu que potencia la convivència, la participació, el respecte, la capacitat de diàleg i la col·laboració.
 • Presència de les educadores basada en una relació de proximitat, disponibilitat i amb un estil educatiu coherent i de qualitat.

 

Educació en la fe

 • Harmonia entre la fe i el conjunt de sabers, valors, actituds i comportaments que afavoreixen la síntesi personal entre la fe, cultural i vida.
 • Acompanyament als alumnes en el seu procés de maduració en la fe a través d’associacions de pastoral juvenil.
 • Proposta de formació i aprofundiment en la fe als membres de la Comunitat Educativa.

 

Educació per l’oci

 • Activitats formatives més enllà de l’horari lectiu que ajuden a la Comunitat Educativa a obrir-se a un món de dimensions cada dia més amplies.

TIC al servei educatiu

 • Utilització de medis per al desenvolupament de les competències que demanda la societat en aquest àmbit, prevalent els valors personals, ètics i relacionables sobre lo merament tècnic.

 

Avaluació sistemàtica

 • Anàlisi del nivell de qualitat de l’acció educativa, orientat a una millora educativa.