ATENCIÓ A LA DIVERSITAT


Un dels objectius prioritaris per a la millora dels resultats acadèmics és optimitzar els recursos humans i materials destinats a l’atenció a la diversitat de les necessitats educatives dels alumnes coordinats per l’acció planificada de la CAD i amb la implicació de tot el claustre    


Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD)

El CAD és el nostre espai institucional en el que es planifiquen les mesures de centre per atendre la diversitat de l’alumnat, es fa el seguiment d’aquestes mesures, es revisen  i es promouen canvis per millorar els resultats, l’acollida i l’èxit de tot l’alumnat.


Les seves funcions són:

 • Concretar els criteris i prioritats que el centre estableix per l’atenció a la diversitat dels alumnes.
 • Organitzar i fer un seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures adoptades. Posar en comú les dificultats que sorgeixen a les aules en relació a la diversitat i als alumnes que troben barreres en l’aprenentatge i la participació.
 • Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i específiques, d’aquells que tenen dificultats per aprendre, ...
 • Proposar els plans individualitzats i planificar les actuacions i reunions necessàries pel seu desenvolupament i concreció.
 • Col·laborar en la construcció d’un marc de referència comú a nivell de centre per avançar en la inclusió i en les respostes i formes de suport que s’ofereixen a l’alumnat, segons les seves diferents necessitats.


Per a dur a terme aquesta tasca el CAD es coordina i col·labora amb:

 • Serveis socials
 • EAP (Equip d'assessorament i orientació psicopedagògica)
 • EIPI
 • CSMIJ (Centre de salut mental infantil i juvenil)
 • Hospital de Nens
 • Centre Obert Glamparetes
 • ASPB (Agència de Salut Pública): Programa d'Habilitats Parentals per a Educació Primària i ESO