EDUCACIÓ PRIMÀRIA


L'etapa d'educació primària comprèn els ensenyaments que tots els alumnes han de cursar obligatòriament abans de l'educació secundària obligatòria (ESO); l’etapa consta de 6 cursos acadèmics que normalment es comencen l'any que el vostre fill o filla compleix els 6 anys i acaben quan en té 12.

S'organitza 6 en cursos, repartits en 3 cicles:

 • Cicle inicial: 1r i 2n nivell
 • Cicle mitjà: 3r i 4t nivell
 • Cicle superior: 5è i 6è nivell

En acabar l’escolarització obligatòria els vostres fills han d’haver assolit les competències bàsiques que els permetin continuar formant-se i, alhora, incorporar-se a la societat com a ciutadans actius.

 

Una competència bàsica és la capacitat per resoldre problemes reals aplicant, de manera conjunta, coneixements, habilitats pràctiques i actituds.

 

Les competències bàsiques tenen caràcter transversal, que vol dir que es treballen a partir de diversos  continguts curriculars d’una o més àrees de coneixement; les competències bàsiques són les següents:

 

 • competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • competència matemàtica
 • competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • competència artística i cultural
 • competència digital
 • competència social i ciutadana
 • competència d'aprendre a aprendre
 • competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Les àrees de coneixement de l'educació primària s’organitzen en el següents àmbits:

 • àmbit lingüístic
 • àmbit matemàtic
 • àmbit de coneixement del medi
 • àmbit artístic
 • àmbit d’educació física
 • àmbit d’educació en valors

 

Cada àmbit té unes competències pròpies agrupades en les dimensions següents:

 • dimensió de l’àmbit lingüístic: comunicació oral, comprensió lectora, expressió escrita, literària, plurilingüe i intercultural
 • dimensió de l’àmbit de matemàtiques: resolució de problemes, raonament i prova, connexions, comunicació i representació
 • dimensió de l’àmbit de coneixement del medi: món actual, salut i equilibri personal, tecnologia i vida quotidiana i dimensió ciutadana
 • dimensió de l’àmbit artístic: percepció, comprensió i valoració, interpretació i producció, imaginació i creativitat
 • dimensió de l’àmbit d’educació física: activitat física, hàbits saludables, expressió i comunicació corporal, joc motor i temps de lleure
 • dimensió de l’àmbit de l’educació en valors: personal, interpersonal i social.

 

 

Prova d'avaluació de sisè d'educació primària

 

És una prova d'avaluació que fan tots els alumnes de sisè curs d'educació primària perquè el centre educatiu pugui disposar d'informació acurada i complementària per identificar el grau d’assoliment de les competències bàsiques de cada alumne.

Els resultats també serveixen perquè els centres puguin corregir o millorar les seves actuacions educatives.

Les famílies rebreu informació sobre els resultats de la prova, que no tenen efecte directe ni en l'avaluació final dels vostres fills ni en la decisió que promocionin a ESO.

La prova és la mateixa per a tots els centres d'educació primària de Catalunya i avalua les competències següents:

 • Competència lingüística en llengua catalana, llengua castellana i llengua occitana aranesa (a la Vall d'Aran): comprensió lectora, expressió escrita i ortografia.
 • Competència lingüística en llengua estrangera (anglès o francès): comprensió lectora i expressió escrita.
 • Competència matemàtica: numeració i càlcul; espai, mesura i lectura de gràfics; relacions i canvi.
 • Competència associada a l'àrea de coneixement del medi natural (explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics; reconèixer els aspectes principals de la investigació científica; interpretar informació de caràcter cientificotecnològic en forma de dades i proves).

 

Quan i on es fa la prova? La prova es fa durant els dies 7, 8 i 9 de maig de 2019 al centre educatiu on està escolaritzat el vostre fill o filla (pel que fa a la correcció, se n'ocupen professors externs).

 

Com sabem els resultats? Els resultats de les proves de tots els alumnes es comuniquen al centre, el qual us fa arribar la informació del vostre fill o filla. Les dades concretes de la prova de cada centre i dels alumnes són confidencials.

 

 

Departament d'Educació (24.08.2017)

Informació general Educació Primària