ESO


L'etapa d'educació secundària obligatòria (ESO) comprèn els ensenyaments que tots els alumnes han de cursar obligatòriament quan acaben l’educació primària; aquesta etapa consta de quatre cursos acadèmics que els alumnes comencen normalment l'any que compleixen 12 anys i acaben als 16.

 

L'educació secundària obligatòria (ESO) s'organitza en diferents matèries obligatòries que els vostres fills han d'estudiar al llarg dels quatre cursos.

 

Els dos primers cursos faciliten la transició dels vostres fills cap a la nova etapa potenciant la seva autonomia i enfortint els hàbits de treball. Els dos últims cursos de l’etapa consoliden el procés de l’adquisició de les competències clau i preparen per a la continuïtat cap a estudis posteriors, posant accent en l’orientació educativa.

 

A tots els cursos els vostres fills tenen assignat un tutor o tutora encarregat d'orientar-los.

A més, al quart curs, rebran una orientació específica per tal que coneguin quins són els estudis que poden seguir una vegada acabada l'ESO i les sortides laborals que té cadascun dels estudis.

 

Les competències que s'han d'assolir a l'etapa d'ESO són les que es consideren bàsiques per afavorir que els vostres fills siguin autònoms a l'hora d'aprendre i tinguin un desenvolupament personal i social ple. Les competències bàsiques es treballen i es desenvolupen des de cadascuna de les àrees que s'estudien a l'ESO. Les activitats que programen els professors al llarg del curs tenen com a objectiu essencial que els vostres fills les assoleixin.

 

Les competències que s'han d'assolir a l'etapa d'ESO són les que es consideren bàsiques per afavorir que els vostres fills siguin autònoms a l'hora d'aprendre i tinguin un desenvolupament personal i social ple; les competències bàsiques es reparteixen en els àmbits següents:

  • lingüístic
  • matemàtic
  • cientificotecnològic
  • social
  • artístic
  • educació física
  • cultura de valors
  • digital
  • personal i social

 

Departament d'Educació (28.11.2018)

Informació general ESO